૨૨૧ મીટર લંબાઈના ફલાવર સ્ટ્રકચરને ગીનીસબુકમાં સ્થાન