અકસ્માતના ક્રેઈનની મદદથી વાહનો અલગ કરાયા , 2નાં મોત