અમદાવાદ મનપા દ્વારા મોદીના જન્મદિને વિવિધ સેવાકાર્યો