આ રાજ્યનું સૌથી મોટું પ્રાણી ઉદ્યાન સરથાણા નેચર પાર્ક સુરત મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત પ્રાણી સંગ્રહાલય છે . ૮૧ એકર વિસ્તારને આવરી લેતું આ રાજ્યનું સૌથી મોટું પ્રાણી ઉદ્યાન છે. અને ગુજરાતન