18 વર્ષિય વિદ્યાર્થી મિત્ર સાથે વાત કરતા ઢળી પડ્યો