તબીબે બોગસ માર્કશીટના આધારે વર્ષો સુધી પ્રેકટીશ કરી