અમદાવાદમાં યુથ કોંગ્રેસનો સરકારને સદબુદ્ધિ માટે હવન