હેડ કોન્સ્ટેબલ સામે કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની કાર્યવાહી