વાહનચોરી , હત્યા , મર્ડર ,ચીટિંગ અપહરણના આરોપી ઝડપાયા