દાંતાના ગોડાઉનમાંથી 34 હજાર કિલો ચોખાનો જથ્થો જપ્ત