કપડવંજમાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ સહિત 3 પ્લાન્ટ સોલારથી ચાલશે