સોસાયટીમાંથી ભારે વાહનો પસાર થતાં સ્થાનિકોમાં આક્રોશ