સિવિલમાં બેઠક વ્યવસ્થાના અભાવે પરેશાન દર્દીઓના સગા