શિક્ષણમંત્રીના વિસ્તારમાં જ બાળકો વર્ગખંડથી વંચિતના આક્ષેપ