એલીવેટેડ કોરીડોર; બે વર્ષ ટ્રાફિક સમસ્યાની સંભાવના