અંબાજી પરિક્રમાના પ્રથમ દિવસે 2.10 લાખ શ્રદ્ધાળુનો રેકોર્ડ