લોકો ભગવાનના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા અને તેમને મોત મળ્યું