ઉદ્યોગપતિને સજા સાથે ફરિયાદીને 9 કરોડ ચૂકવવા કોર્ટેનો આદેશ