કંપની આગમાં 90 કરોડ ચૂકવવા ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને આદેશ