હનીટ્રેપમાં ફસાવી રત્ન કલાકાર પાસે બે લાખની માંગણી