પાલનપુર - અંબાજી હાઇવે ઉપર ગાડી પલટી જતાં બેના મોત