બારડોલી બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિદ્ધાર્થ ચૌધરી