પુરના પાણી ઓસર્યા બાદ માંગરોલ ગામ બે દિવસે બહાર આવ્યું