પાલેજની ઇકો વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીને આખરે કલોઝર નોટિસ