વલસાડ જિલ્લા પોલીસને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી દ્વારા એવોર્ડ એનાયત