વલસાડમાં ગુમાસ્તા ધારા લાયસન્સ ચેકિંગમાં 25 દુકાન સીલ