મિથેનોલ ભરેલું ટેન્કર પલટતા આગ, લોકો તેલ સમજી લૂંટી ગયા