સ્માર્ટ સીટી વડોદરા ; પ્રાથમિક સુવિધા મુદ્દે લોકોની ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી