રાણીપ સિવિક સેન્ટરમાં એસીબીની કાર્યવાહી, બે ઝડપાયા