સાબરકાંઠા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવારને બદનામ કરવા પત્રિકા વાયરલ