2 શખ્સો રેકી કરી ગયા બાદ ઘરના તાળા તોડી રૂા. 1.22 લાખની ચોરી કરી થયા ફરાર