બોરસદ પાલિકાએ વેરા વસુલાત માટે 600 બાકીદારોને નોટિસ ફટકારી, 30 મિલકત સીલ