પ્રથમ વખતના મતદાતા વિધાર્થિનીઓ દ્વારા મતદાન જાગૃતતા રેલી