બિસ્માર રસ્તાથી કંટાળી યુવકે પાટાપિંડી સાથે વેશભૂષા કરી