મોડાસા ખાતે શ્રીજીની પ્રતિમાને 15 કિલો ચાંદીના આભુષણોથી શણગાર