બોરસદમાં પરિવાર ઓસરીમાં સુતો રહ્યો ને તસ્કરો કળા કરી ગયા