ચાલુ કારમાં શોર્ટ સર્કિટ ને કારણે લાગી આગ : કાર ચાલક નો અદભૂત બચાવ