કચ્છના મહારાણીએ કહ્યું રૂપાલાના 'આ શબ્દો માફીને લાયક નથી'