બોરસદના કઠાણા ગામમાંથી તસ્કરો રૂ.3.61 લાખની મત્તા ચોરી ગયાં