તારાપુરના ટોલ ગામની સીમમાં કેનાલ ઓવરફલો, 200 વીઘામાં પાણી ભરાયાં