પરિક્રમા વાસીઓ ગરમીના કારણે ડીહાઇદ્રેશનનો ભોગ બન્યાં