તાપમાનનો પારો ફરીથી 40 ડિગ્રી પહોંચતા લોકો ગરમી થી થયા આકુળવ્યાકુળ