ડીસા તાલુકા સંઘના ચેરમેન વાઇસ ચેરમેને ચાર્જ સંભાળ્યો