આણંદ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા કરમસદમાં કાર્યવાહી : 145 સીમકાર્ડ જપ્ત કરાયાં