ગરુડેશ્વરના ગામોમાં પિંક ઓટો મતદાન મથક સુધી લઇ જશે