ગ્રીન, સ્વચ્છ સોસાયટી લીગ સ્પર્ધામાં 2170 સોસાયટીઓએ ઝંપલાવ્યું