ભાજપ મહિલા સંમેલનમાં દીવાલ ધરાશાયી થતા 7થી વધુ મહિલાઓ ઈજાગ્રસ્ત