રામોલમાં જીપીસીબી અધિકારીના નામે તોડ કરવા ગયેલ યુવકની હત્યા