આર્ટસ કોલેજમાં અર્થશાસ્ત્ર ના ટી.વાય.બી.એના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા