પીપળી-વટામણ હાઈવે ; કાર - ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, ત્રણનાં મોત